අපි ගාවින් පිපුණු දහස් ගණන් මල් පුජාසනය වෙත රැගෙන යන  මනෝහර වන්දනය, මෙවරත් අරබන්න... අවසර අරන් ඔබත් එන්න අපත් සමග  ජීවිතය දිනන්නට...

විද්‍යාව O/L මහා සම්මන්ත්‍රණ මාලාව 02

2013 සා/පෙ විභාගය විද්‍යා ප්‍රශ්ණ පත්‍රය ඉලක්ක කරගත් සියළු
 ඒකකයන්ට අදාල අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කෙරේ.


සම්මන්ත්‍රණය උදැසන 08:00 සිට සවස 05:00 දක්වා පැවත්වේ. අයකිරිම රු 200/=


විමසිම් : 071-6618197 / 075-0834127 / 071-4863269 / 071-6472243

විද්‍යාව O/L සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

මනෝජ් අබේපිටිය  වන මා කළුතර විද්‍යාලය ජාතික පාසලෙන්  සිප් සතර හදාරා උසස් පෙළ ගණිත  අංශයෙන් සමත්වී,
 2006 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයට  සරසවි වරම් ලබා ගෙන, 2009 වර්ෂයේ  විද්‍යාවේදී උපාධිය ලබාගත්තෙමි. 

 • PJR    පානදුර
 • නැණස    අරුක්ගොඩ
 • පෞද්ගලික පංති
 • PJR-  පානදුර 2014 කාළසටහන.

  වසර1 කණ්ඩායම2 කණ්ඩායම

  6 වසර

  Wednesday 2:15 PM

  -

  7 වසර

  Thursday 2:15 PM

  Friday 2:15 PM

  8 වසර

  Tuesday 4:15 PM

  -

  9 වසර

  Tuesday 2:15 PM

  -

  10 වසර

  Monday 4:00 PM

  -

  11 වසර

  Wednesday 4:30 PM

  -

  12/1 ශ්‍රී මහා විහාර මාවත, පානදුර. විමසීම් 071-4863269

  නැණස -අරුක්ගොඩ 2014 කාළසටහන.

  වසර1 කණ්ඩායම2 කණ්ඩායම

  6 වසර

  Sunday 1:30 PM

  -

  7 වසර

  Saturday 2:00 PM

  -

  8 වසර

  Saturday 12:00 Evening

  -

  9 වසර

  Sunday 3:30 PM

  -

  10 වසර

  Saturday 5:00 PM

  -

  11 වසර

  Sunday 5:30 PM

  -

  නැණස ජනපදය, අරුක්ගොඩ.  විමසීම්  071-6618197

  පෞද්ගලික පංති  විමසීම්.


  මාගේ දුරකථන අංකය :   071-6618197 / 0750834127

  ලිපිනය      :     313  ජනපදය  , අරුග්ගොඩ ,අලුබොමුල්ල

  විද්‍යූත් ලිපිනය    :  contact@manojabepitiya.com

  ඔබේ අදහසට අපෙන් ඉඩක්..